Konkursní řízení - ředitel ZŠ Skolní

Rada  města Bechyně, v souladu s ustan. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, rozhodla dne 2. dubna 2019 o vyhlášení konkursního řízení  na obsazení vedoucího  pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Bechyně, Školní 293, IČO 70 991 723, se sídlem  Školní 293, 391 65 Bechyně.

Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele je na dobu 6 let.


Zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola Bechyně, Školní 293 Bechyně,  je Město Bechyně, IČO 00252069, se sídlem nám. T.G.Masaryka čp. 2, 391 65 Bechyně.


Předpoklady pro výkon funkce ředitele:

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele je 1. července 2019.


Podání přihlášky

Přihlášky včetně příloh, zasílají uchazeči nejpozději  do pátku 3. května 2019  do 11.00 hodin na adresu Město Bechyně, nám. T.G.Masaryka čp. 2, 391 65 Bechyně nebo ve stejné lhůtě do podatelny Městského úřadu Bechyně, nám. T.G.Masaryka čp. 2, 391 65 Bechyně.  Obálka musí být dobře zalepena a zřetelně označena heslem „Konkurs – ZŠ Školní“. Lhůta je splněna, je-li přihláška nejpozději v poslední den  lhůty doručena  na  Městský úřad Bechyně.


Obsahové náležitosti  přihlášky a její přílohy:

Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně adresu pro doručování, datum a podpis (vhodné je uvést i e-mailovou adresu, ID datové schránky, č. telefonu) uchazeče. 

Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

Přílohy:

  1. strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, 
  2. výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, případně ověřená kopie)
  3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
  4. průkazný doklad o celkovém průběhu zaměstnání rozhodném pro výkon pracovního místa ředitele v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., potvrzený posledním zaměstnavatelem, nedoloží-li uchazeč potvrzení potřebné délky praxe dle § 5 odst. 1 zák.č. 563/2004 Sb., posledním zaměstnavatelem, doloží potřebnou praxi potvrzením zaměstnavatele, u kterého příslušnou praxi vykonával nebo úředně ověřenou fotokopii pracovní smlouvy,
  5. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa ředitele ne starší 3 měsíců,
  6. koncepce rozvoje školy s vlastnoručním podpisem, max. 4 strany formátu A4.

Vyhlašovatel je zpracovatelem osobních údajů. Uchazečem poskytnuté osobní údaje zpracovává v souladu s ustan. čl. 6  odst. 1. písm. b) a c) Nařízení EP a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016.


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv konkursní řízení zrušit a to bez udání důvodu. 
O vyhlášení konkursního řízení rozhodla rada města Bechyně dne 2. dubna 2019. 
Oznámení o vyhlášení konkursního řízení bylo zveřejněno na úřední a elektronické úřední desce Městského úřadu Bechyně  a na webových stránkách města dne 2. dubna 2019.

Ing. Pavel Houdek, starosta města Bechyně

Formulář přihlášky do konkurzního řízení (PDF, 180 kB)