Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Systém stavebně technické prevence

Oznámení závad, poruch a havárií staveb v souladu s § 155 stavebního zákona
Systém stavebně technické prevence (SSTP)

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Stavební podnikatelé, stavbyvedoucí, osoby vykonávající stavební dozor, autorizovaní inspektoři, stavebníci a vlastníci staveb.

Podmínky a postup řešení:

Stavební podnikatelé, stavbyvedoucí, osoby vykonávající stavební dozor, autorizovaní inspektoři, stavebníci a vlastníci staveb jsou povinni bezodkladně oznámit stavebnímu úřadu a ministerstvu výskyt závady, poruchy nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným majetkovým škodám. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 • Oznámení události přímo do SSTP prostřednictvím elektronického formuláře
 • Oznámení události osobně na stavebním úřadě, kde pracovník stavebního úřadu vyplní spolu s vámi elektronický formulář 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor výstavby a životního prostředí – domek ve dvoře
  Úřední hodiny - pondělí a středa 8:00-11:00 12:00-17:00, ostatní dny po telefonické domluvě

 • vedoucí odboru VaŽP
  • Jan Švejda
   budova Vedlejší (ve dvoře) -> podlaží 2 -> dveře D06
 • stavební technik

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • dokumentace stavby
 • dokumentace závady, poruchy nebo havárie na stavbě (protokoly, fotodokumentace apod.) 

Formuláře:

 • na webových stránkách Ústavu územního rozvoje

Lhůty pro vyřízení:

V zákonné lhůtě v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Další informace:

Datum poslední aktualizace: 30.4.2019