Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 733

Kód životní situace: OSA03

Hlášení trvalého pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území České republiky, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Občan se přihlašuje k trvalému pobytu do Bechyně včetně místních částí Hvožďany a Senožaty

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • občan České republiky starší 15 let, u kterého dochází ke změně místa trvalého pobytu,
 • pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu trvalého pobytu
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě  svěřeno do péče rozhodnutím soudu

Podmínky a postup řešení:

Občan ohlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu vzor tiskopisu, který je přílohou této životní situace, je rovněž k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz.).,

Každý občan, tedy i dítě mladší 15 let musí mít vyplněný vlastní přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Za dítě mladší 15 let vypisuje a podepisuje zákonný zástupce.

 •  prokázat totožnost občanským průkazem, nebo nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,
 •  předložit doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (např. nájemní smlouva, dohoda o ubytování), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba své vlastnické nebo užívací právo nemusí ohlašovně dokládat, pokud si existenci toho práva může ohlašovna bezplatně ověřit veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Pokud občan při ohlášení změny místa trvalého pobytu prokazuje totožnost občanským průkazem, oddělí ohlašovna vyznačenou část (roh) občanského průkazu a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

Zjistí-li ohlašovna nedostatky v předkládaných dokladech, nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému evidence obyvatel, vyzve občana k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

 Ukončení trvalého pobytu na území České republiky 

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. Povinnost úředního ověření neplatí, pokud občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Má-li sdělení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky i jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky. 

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky je zpoplatněno správním poplatkem ve výši  100.-Kč, v případě ohlášení u zastupitelského úřadu je poplatek 300.-Kč.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami  jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100.-Kč za každou osobu uvedenou v návrhu. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložením vyplněného a podepsaného přihlašovacího lístku a potřebných dokladů.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Městský úřad Bechyně, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65 Bechyně

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 •  občanský  průkaz, nebo nemá-li občan platný občanský průkaz, jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou,
 •  doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (např. nájemní smlouva, dohoda o ubytování) anebo, pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba své vlastnické nebo užívací právo nemusí ohlašovně dokládat, pokud si existenci toho práva může ohlašovna bezplatně ověřit veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Správní a jiné poplatky:

50,- Kč (od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let) 

Lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, obvykle je ohlášení změny místa trvalého pobytu provedeno bezodkladně.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Občan je povinen do 15 pracovních dnů po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu požádat o vydání nového občanského průkazu. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci není možné řešit elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • o zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,
  o zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  o zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  o vyhláška Ministerstva vnitra č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
  o vyhláška ministerstva vnitra č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

Související předpisy:

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky:

V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Pokud zjistí při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a občan nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraní, ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem a v souladu se správním řádem. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. Proti rozhodnutí může občan podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

  

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce nejsou stanoveny. 

Další informace:

 • Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR.

Informace z jiných zdrojů:

 • www.portal.gov.cz www.mvcr.cz
 • www.mvcr.cz

Související životní situace:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: odbor vnitřních a sociálních věcí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Dagmar Cibulková

Datum poslední aktualizace: 8.4.2020