Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou

Město Bechyně pronajímá byty v Domě s pečovatelskou službou. Jedná se o byty zvláštního určení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

  • zdravotně postižení občané nebo
  • občané v důchodovém věku, jejichž zdravotní stav, sociální situace, rodinné poměry, případně současná bytová situace by mohly být důvodem pro poskytnutí sociální služby nebo
  • občané v důchodovém věku, u nichž lze důvodně předpokládat, že budou potřebovat pomoc sociální služby pro postupné zhoršování zdravotního stavu. 

Podmínky a postup řešení:

Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou si může podat

  • občan s trvalým pobytem v Bechyni
  • občan s trvalým pobytem v obci spadající do správního obvodu pověřeného Městského úřadu v Bechyni (Březnice, Černýšovice, Dobronice u Bechyně,  Haškovcova Lhota,  Hodětín, Hodonice, Radětice, Rataje, Sudoměřice u Bechyně,  Záhoří)
  • občan, který nemá trvalý pobyt v Bechyni ani v žádné ze shora uvedených obcí, pokud jeho rodinní příslušníci (osoby blízké ve smyslu občanského zákoníku) mají trvalé bydliště v Bechyni.

Na základě podané žádosti bytová komise ve spolupráci s příslušným odborem městského úřadu ověří skutečnosti týkající se současných bytových a sociálních poměrů žadatele. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost se podává volnou formou nebo na vlastním formuláři připraveném Městským úřadem v Bechyni -  viz dále.  

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklady osvědčující nárok na podání žádosti (např. průkaz mimořádných výhod, potvrzení o přiznání invalidního či starobního důchodu).

Formuláře:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Datum poslední aktualizace: 9.7.2018