Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství k provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději tři dny před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než dva dny, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Formuláře:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Vyhláška města Bechyně č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
    www.mestobechyne.cz/filemanager/files/509288.pdf
  • - zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění
    - zákon č.280/2009 Sb. daňový řád
    - zákon č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění

Datum poslední aktualizace: 29.4.2020