Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Poplatek za komunální odpad

Poplatek za komunální odpady platí každá fyzická osoba s trvalým pobytem ve městě nebo vlastník objektu na území města sloužícího k individuální rekreaci.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba s trvalým pobytem v obci, popřípadě vlastník objektu sloužícího k rekreaci.

Podmínky a postup řešení:

Za domácnost může být poplatek uhrazen společným zástupcem, který je povinen obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Kontaktováním MěÚ Bechyně, Odbor finanční.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti.

Správní a jiné poplatky:

Sazba poplatku je stanovována každoročně obecně závaznou vyhláškou města. 

Poplatek lze platit:

  • v úředních hodinách hotovostně na pokladně města Bechyně
  • bankovním převodem na účet č. 19-701467359/0800

Lhůty pro vyřízení:

Splatnost poplatku je k 30.6. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • - zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění
    - zákon č.280/2009 Sb. daňový řád
    - zákon č.500/2004 Sb. správní řád, v platném znění

Datum poslední aktualizace: 15.2.2022