Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o vyjádření ke stavbě

Město Bechyně je dle stavebního zákona účastníkem každého územního řízení, které probíhá na katastrálním území Bechyně, Hvožďany a Senožaty. Dále je město Bechyně dle stavebního zákona účastníkem každého stavebního řízení, které probíhá na stavbu, která má být umístěna na pozemku, který sousedí s pozemkem ve vlastnictví města.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba 

Podmínky a postup řešení:

V rámci každého územního řízení musí stavebník požádat město o vyjádření ke stavbě. V rámci stavebního řízení může stavebník požádat o vyjádření města ke stavbě, pokud stavebník toto neučiní, město se může v rámci stavebního řízení ke stavbě vyjádřit bez žádosti stavebníka.   

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání jednoduché žádosti. Žádost se píše volnou formou, ve které se uvede o jakou stavbu se jedná, kdo je investorem stavby, na jakém pozemku má být stavba umístěna a za jakým účelem.  

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Investiční odbor městského úřadu

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Projektová dokumentace stavby (vrací se žadateli spolu s vyjádřením města) 

Formuláře:

  • žádné

Správní a jiné poplatky:

žádné

Lhůty pro vyřízení:

nejsou 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • nejsou

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

nejsou 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpis

Další informace:

  • Plnění podmínek stanovených ve vyjádření města kontroluje investiční odbor během kontrolních prohlídek stavby a závěrečné kontrolní prohlídky.

Datum poslední aktualizace: 27.4.2015