Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Parkovací lístek - stání motorových vozidel na vymezených místních komunikacích

Parkovací lístek na dobu delší než 24 hodin. Vymezenou oblastí se považují komunikace nacházející se na náměstí T.G. Masaryka (pozemky č. parc. 1987, 1988 a 1989/1 v k.ú. Bechyně).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Majitel či provozovatel vozidla.

Podmínky a postup řešení:

Parkovací lístek na dobu delší než 24 hodin může město Bechyně vydat na žádost fyzické nebo právnické osobě. Držitelem tohoto parkovacího lístku může být:

a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt ve vymezené oblasti města a je majitelem nebo
provozovatelem osobního automobilu……………………….. (Parkovací lístek A),
b) fyzická nebo právnická osoba se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou ve
vymezené oblasti města……………………………………….. (Parkovací lístek B),
c) fyzická osoba, která je zaměstnancem (nebo ve služebním poměru) fyzické nebo
právnické osoby, která má ve vymezené oblasti města sídlo, místo podnikání nebo
provozovnu …………………………………………………….(Parkovací lístek C),
d) ostatní fyzické osoby, které jsou občany města………………. (Parkovací lístek D),
e) ostatní právnické osoby, které mají sídlo na území města….... (Parkovací lístek E),
f) ostatní fyzické nebo právnické osoby……………………… .. (Parkovací lístek F),
g) fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje ve vymezené oblasti města ubytovací
služby……………………………………………………….. (Parkovací lístek P)

Parkovací lístek „P“ je přenosný.

2) Parkovací lístky se vydávají na kalendářní rok (1. 1. – 31.12.).
3) Parkovací lístek musí být po celou dobu stání umístěn za předním sklem automobilu,
musí být plně viditelný a nesmí být ani částečně zakrytý, lícovou stranou obsahující
identifikační údaje směrem ven z vozidla tak, aby jeho text byl snadno čitelný při
pohledu zvenku.
4) V případě odcizení, ztráty nebo značného poškození parkovacího lístku nebo v případě
změny údajů na parkovacím lístku může jeho držitel požádat o vystavení duplikátu.
Cena za vystavení duplikátu parkovacího lístku je 30,- Kč.
5) Zakoupením parkovacího lístku nevzniká jeho držiteli nárok na parkovací místo.
6) Žadatel je povinen prokázat splnění podmínek pro vydání parkovacího lístku.
7) Parkovací lístek opravňuje držitele k užití jednoho parkovacího místa (stání).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o vydání parkovacího lístku

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Technický průkaz vozidla
Občanský průkaz
Žádost o vydání parkovacího lístku

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Za užití jednoho parkovacího místa (stání) pro motorové vozidlo se stanovují tyto ceny:
1) prvních 30 minut …… ……………………………………………..………… zdarma
2) další i započatá jedna hodina ……… …………………………….…..………10,- Kč
3) každých dalších 6 minut …………………………………………….………….1,- Kč.

Cena za vydání parkovacího lístku podle čl. 7 nařízení č. 9/2012
a) Parkovací lístek A ...........................................................................300,- Kč na rok
fyzická osoba, která má trvalý pobyt ve vymezené oblasti města a je majitelem
nebo provozovatelem osobního automobilu
b) Parkovací lístek B..…..……………………………………………..500,- Kč na rok
fyzická nebo právnická osoba se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou ve
vymezené oblasti města
c) Parkovací lístek C…………………………………………………...500,- Kč na rok
fyzická osoba, která je zaměstnancem (nebo ve služebním poměru) fyzické nebo právnické osoby,
která má ve vymezené oblasti města sídlo, místo podnikání nebo provozovnu
d) Parkovací lístek D ……………………………….………......…..1.000,- Kč na rok
ostatní fyzické osoby, které jsou občany města
e) Parkovací lístek E………………………………………………...1.000,- Kč na rok
ostatní právnické osoby, které mají sídlo na území města
f) Parkovací lístek F ……………………………………..………….3.000,- Kč na rok
ostatní právnické a fyzické osoby
g) Parkovací lístek P (přenosný) ………..…………………….….3.000,- Kč na rok
fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje ve vymezené oblasti města ubytovací služby

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Obecně závazná vyhláška č.4/2019, o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství.

Datum poslední aktualizace: 1.11.2021