Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Poskytování darů a dotací

Dotace či dar z rozpočtu města Bechyně mohou být poskytnuty fyzické či právnické osobě, která předloží žádost na předepsaném formuláři. Dotace je poskytována na podporu realizace konkrétních projektů a činností, tedy k předem vymezenému účelu. Prostředky poskytnuté z rozpočtu města musí být využity výhradně k tomuto účelu. Pro poskytnutí daru není nutné účel takto vymezovat.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost je oprávněna podat fyzická či právnická osoba na předepsaném formuláři.

Podmínky a postup řešení:

Žadatel předloží svou žádost o dotaci či dar na předepsaném formuláři.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o dotaci či dar příslušnému odboru.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o dotaci či dar je oprávněna podat jakákoliv fyzická či právnická osoba.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Postupuje se dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dále dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Datum poslední aktualizace: 17.9.2015