Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 734

Kácení stromů a keřů rostoucích mimo les

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se nevyžaduje:
a) Pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
b) Pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesáhne 40 m2
c) Pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
d) Pro ovocné dřeviny rostoucích na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou 

Podmínky a postup řešení:

Kácí se zejména v době vegetačního klidu 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

žádost

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Městský úřad Bechyně, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65 Bechyně 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • Jméno, datum narození a adresu žadatele
  • Doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemku a dřevinám
  • Specifikace dřevin, které mají být pokáceny- druh, počet, velikost plochy zapojeného porostu
  • Situační zákres dřevin požadovaných ke kácení
  • Udání obvodu kmene ve výšce 130cm nad zemí
  • Zdůvodnění žádosti

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek se nehradí, hradí se poplatek za místní šetření 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění

Související předpisy:

  • vyhláška č 395/1992 Sb., v platném znění

Opravné prostředky:

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění 

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Fyzické osobě lze za nepovolené pokácení dřeviny uložit sankci do 10 000 Kč a za nesplnění náhradní výsadby do 5 000 Kč

Další informace:

  • Za kácení dřevin může správní orgán uložit náhradní výsadbu dle § 9 zákona 114/1992 Sb

Za správnost návodu odpovídá - obecně: odbor výstavby a životního prostředí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ing. Ladislava Blažková

Datum poslední aktualizace: 1.6.2015