Potřebuji vyřídit

8. Ohlášení stavby

Dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem ve věcech stavebního řádu.

Ohlášení stavby – doklad o povolení stavby v souladu s § 105 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce uvedené v § 104 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

9. Žádost o stavební povolení

Dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem ve věcech stavebního řádu.

§ 103 stavebního zákona obsahuje výčet staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.
§ 104 stavebního zákona obsahuje výčet jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací, které vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu.
Stavební povolení vyžadují stavby (a změny staveb), které nejsou zahrnuty v § 103 a § 104 stavebního zákona - § 109 až 117 stavebního zákona.
Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li stavební zákon nebo zvláštní právní předpis jinak. Stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v § 104, jejichž provedení by mělo za následek překročení jejich parametrů. Stavební řízení se vede také tehdy, jestliže stavební úřad rozhodl usnesením podle § 107, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení. Stavební řízení se nevede, je-li podána žádost o stavební povolení u stavebních záměrů podle § 103 stavebního zákona.

Návrh veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby

Veřejnoprávní smlouva (dále jen "VPS") je dvoustranný právní úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva. VPS o provedení stavby uzavřená mezi stavebním úřadem a žadatelem (stavebníkem) nahrazuje stavební povolení.

Žádost o změnu stavby před jejím dokončením

Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením vydaným podle stavebního zákona. Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit před zahájením stavby nebo v průběhu provádění stavby. Změnu stavby před jejím dokončením lze povolit jen v souladu s územním rozhodnutím nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí. Stavební úřad může na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením.