Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 772

9. Žádost o stavební povolení

Dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem ve věcech stavebního řádu.

§ 103 stavebního zákona obsahuje výčet staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.
§ 104 stavebního zákona obsahuje výčet jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací, které vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu.
Stavební povolení vyžadují stavby (a změny staveb), které nejsou zahrnuty v § 103 a § 104 stavebního zákona - § 109 až 117 stavebního zákona.
Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li stavební zákon nebo zvláštní právní předpis jinak. Stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v § 104, jejichž provedení by mělo za následek překročení jejich parametrů. Stavební řízení se vede také tehdy, jestliže stavební úřad rozhodl usnesením podle § 107, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení. Stavební řízení se nevede, je-li podána žádost o stavební povolení u stavebních záměrů podle § 103 stavebního zákona.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Stavebník. 

Podmínky a postup řešení:

Podává se žádost o stavební povolení na předepsaném formuláři s přílohami. K žádosti stavebník připojí doklady dle § 110 stavebního zákona. Náležitosti stavebního povolení jsou rovněž specifikovány v  § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným podáním příslušné žádosti poštou nebo na podatelně MěÚ Bechyně.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Městský úřad Bechyně, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Odbor výstavby a životního prostředí – domek ve dvoře
  Úřední hodiny - pondělí a středa 8:00-11:00 12:00-17:00, ostatní dny po telefonické domluvě

 • vedoucí odboru VaŽP
  • Jan Švejda
   budova Vedlejší (ve dvoře) -> podlaží 2 -> dveře D06
 • stavební technik

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Jsou uvedeny v § 110 stavebního zákona a v příloze č. 9 – část B k vyhlášce č. 503/2006 Sb.. 

K žádosti stavebník připojí:

a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud nelze tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, a je-li stavebníkem společenství vlastníků jednotek, také smlouvu o výstavbě nebo rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek přijaté podle zvláštního právního předpisu (dále jen "doklad o právu"),

b) projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavby a dokumentaci objektů,

c) plán kontrolních prohlídek stavby a případně plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití zpracovaný nezávislým expertem na náklady stavebníka,

d) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy,

e) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených  ochranných a bezpečnostních pásem.

Projektová dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní úřad v místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, předkládá se trojmo. Pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení.

 


Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Položka 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených stavebníkem, rozhodne stavební úřad bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení; ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Okruh účastníků řízení je definován v ustanovení § 109 stavebního zákona.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Dle konkrétní situace – konzultace upřesňující žádost. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

 • - vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění

Související předpisy:

 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění;
 • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;
 • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech;
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění;
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů;

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí je možné podle ustanovení § 83 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje prostřednictvím Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Bechyni, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ustanovení § 178 až § 183 stavebního zákona.

Další informace:

 • Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Informace z jiných zdrojů:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: odbor výstavby a životního prostředí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ing. Jaroslava Novotná

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.9.2018

Datum poslední aktualizace: 30.4.2019