Potřebuji vyřídit

15. Ohlášení odstranění stavby

Odstranění stavby – doklad o odstranění stavbny v souladu s § 128 stavebního zákona

15a. Stvrzení neexistence stavby

doklad o neexistenci stavby

Systém stavebně technické prevence

Oznámení závad, poruch a havárií staveb v souladu s § 155 stavebního zákona
Systém stavebně technické prevence (SSTP)

Žádost o povolení výjimky

Dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem ve věcech stavebního řádu.

§ 169 stavebního zákona obsahuje výčet ustanovení z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, dále pak z ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a z ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.